Vua Đột Kích
Bảng Xếp Hạng
Máy chủ 1
Máy chủ 2
STT
Tên
Cấp độ
1
T.ChiHuy.USD
Trung tướng 4
2
P.ChiHuy.USA
Trung tướng 4
3
BamBooBee-4S
Trung tướng 4
4
Show.vip.com
Trung tướng 4
5
aE-NguoiRong
Trung tướng 4
6
VincentTerry
Trung tướng 4
7
[HT]-Arrow-
Trung tướng 4
8
[M]-CAVALLI
Trung tướng 4
9
Chumbubu
Trung tướng 4
10
Anh..2Mi*...
Trung tướng 4
1
Ha.Ji.Won
Trung tướng 4
2
-bM*.Cu-Su..
Trung tướng 4
3
[T]aki-Ayase
Trung tướng 4
4
-My.mL.Dz-
Trung tướng 4
5
ISIS.Ck-Ngoc
Trung tướng 4
6
-HR-*Mr.*Ti
Trung tướng 4
7
*Cun_Thao*
Trung tướng 4
8
_*Minh_Anh*_
Trung tướng 4
9
Shekau
Trung tướng 4
10
-Minh_Nhat-
Trung tướng 4
Facebook